Pre potreby našich klientov vyhotovujeme polohopisné a výškopisné zameranie pozemku, na ktorom sa má začať výstavba rodinného domu, alebo rekonštrukcia rodinného domu, prípadne inej stavby. Toto geodetické zameranie slúži ako mapový podklad pre projekt stavby. Projektová dokumentácia sa predkladá k žiadosti o stavebné povolenie.

Polohopisné zameranie znamená, že na vašom pozemku zameriame jestvujúce doterajšie stavebné objekty, ploty, polohu priebehu jednotlivých inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, elektrické vedenia, plynovod, telefón, optické siete...), tak aby projektant stavbu umiestnil na pozemok a naprojektoval napojenie na inžinierske siete.

Výškopisné zameranie sa meria spolu s polohopisným a výsledkom je zobrazenie výškopisu do výkresu pomocou výškových kót jednotlivých zameraných objektov, technickými šrafami, prípadne vrstevnicami. Z výkresu potom projektant môže vydieť výškové pomery na pozemku a podľa nich osadí stavbu do potrebnej výškovej úrovne a určí nulovú výšku stavby.

V prípade záujmu zákazníka vieme do tohto výkresu zobraziť aj aktuálny stav katastra nehnuteľností.

Polohopisný a výškopisný výkres pozemku pre rodinný dom odporúčame vyhotoviť v mierke 1:200, pri väčšom rozsahu v mierke 1:500.

Výslednú verziu výkresu polohopisného a výškopisného zamerania pre projekt odovzdávame zákaznikovi v papierovej a v digitálnej verzii – vo formáte pdf pre potreby zákazníka a vo formáte dwg, prípadne dxf, dgn pre projektanta.

geodetické zameranie pre projektgeodetické zameranie pre projektNa podklade vypracovaného projektu stavby geodet vyhotovuje geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu, ktorý je podkladom pre zmenu druhu pozemku, ak sa má stavba stavať na pozemku v katastri evidovanom ako poľnohospodárska pôda, alebo lesný pozemok.

 

Po vybavení stavebného povolenia geodet na podklade vypracovanej projektovej dokumentácie môže vytýčiť stavbu - v teréne osadí stavbu na pozemku a vyznačí jej polohu dohodnutým spôsobom (kolíkmi, roxormi, klincami).