Geometrický plán na zriadenie vecného bremena slúži na vyznačenie časti nehnuteľnosti v katastri, ktorá má mať odlišný právny režim od ostatných častí nehnuteľnosti. Je podkladom pre vyhotovenie zmluvy alebo inej listiny (rozhodnutie súdu, štátneho orgánu, dohoda dedičov), ktorou sa zriaďuje vecné bremeno a zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu polohy a rozsahu vecného bremena na časti nehnuteľnosti.

Vo všeobecnosti je vecné bremeno súborom právnych noriem, ktoré obmedzujú vlastníka nehnuteľnosti v prospech inej osoby. Vlastník vecným bremenom zaťaženej nehnuteľnosti je vo svojom vlastníckom práve obmedzovaný presne vymedzeným rozsahom a spôsobom na úkor oprávnenej osoby. Vecné bremeno by malo mať čo najmenší rozsah.

V katastri nehnuteľností sa vyznačujú na podklade geometrického plánu na vecné bremeno najmä tieto druhy vecného bremena: vecné bremeno na právo prechodu (prejazdu) cez pozemok, vecné bremeno na zriadenie a prevádzkovanie inžinierskych sietí, vecné bremeno k pozemkom pod stavbou.

V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí rozsah vecného bremena na podklade katastrálnej mapy so zobrazením parciel na ktoré sa zriaďuje vecné premeno s parcelnými číslami a druhmi pozemkov. V písomnej časti vo výkaze výmer uvedie parcely, ktorých sa zriadenie vecného bremena týka, ich výmery, ktoré sa v novom stave nemenia a uvedie v poznámke osobu v prospech ktorej sa vecné bremeno zriaďuje a o aký druh vecného bremena ide.

Geometrický plán na vecné bremeno

Geometrický plán na vecné bremeno

Geometrický plán na vecné bremeno

Hotový geometrický plán na zriadenie vecného bremena autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní.