Vyhláška ÚGKK č.300/2009 ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii ustanovuje, že geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb sú zabezpečované prostredníctvom autorizovaných geodetov a kartografov.

Pri realizácii stavieb autorizovaný geodet zabezbečuje :

a) protokolárne odovzdanie geodetických a kartografických podkladov súvisiacich so stavbou zhotoviteľovi,
d) kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác,
e) vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov, v súlade s územným rozhodnutím a protokolárne odovzdanie zhotoviteľovi,
f) tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách,
g) kontrolu geodetických a kartografických činností zhotoviteľa v priebehu výstavby,
h) kontrolu správnosti geodeticky meraných položiek predkladaných zhotoviteľom na fakturáciu.
i) protokolárne prevzatie geodetických podkladov súvisiacich so stavbou, vytyčovacej siete od autorizovaného geodeta a kartografa stavebníka vrátane kontrolného merania terénu pred začatím zemných prác,
j) realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia,
k) realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení,
l) vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia,
m) meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby,
n) meranie a kvantifikáciu geodeticky merateľných položiek vykonaných stavebných prác, ktoré sa predkladajú na fakturáciu stavebníkovi,
o) archivovanie meračských dokumentov, vytyčovacích výkresov, vytyčovacích protokolov a záznamov v stavebnom denníku,
p) kontrolné merania vybraných parametrov stavby v rámci autorského dozoru projektanta.
b) vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi,
c) vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska.

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb autorizovaný geodet a kartograf zabezpečuje

a) súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác,
b) porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vyporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov,
c) meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.