Pre našich klientov zabezpečujeme spracovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a to stavieb s priestorovou skladbou a líniových stavieb.

Pri spracovaní dokumentácie pre stavebné objekty s priestorovou skladbou je hlavnou časťou dokumentácie výkres skutočného vyhotovenia stavby. Vo výkrese geodet zobrazí všetky časti nového objektu červenou čiarou, označia sa lomové body objektov číslami pre zoznam súradníc s uvedením ich výšky, napojenie na inžinierske siete farbami jednotlivých sietí a vyznačia geodeticky merateľné položky ako podklad pre fakturáciu stavebníkovi. Ak je stavba rozdelená na viacero samostatných stavebných objektov, môže sa porealizačné zameranie vyhotoviť samostatne pre jednotlivé objekty, alebo skupinu objektov, pričom po úplnom ukončení stavby sa skompletizuje súborná dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby.

Výkres slúži aj ako podklad pre vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby.

Z líniových stavieb spracujeme dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavieb hlavne pre dopravné stavby a inžinierske siete. Z inžinierskych sietí je to kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrické NN a VN vedenia, verejné osvetlenie, teplovod. Vo výkrese skutočného vyhotovenia stavby geodet vyznačí nový objekt farbou podľa druhu inžinierskej siete, označia sa lomové body a očíslujú pre zoznam súradníc. Objekty sa označia podľa projektovej dokumentácie a vo výkrese sa uvedú aj geodeticky merateľné položky, ktoré sú podkladom pre fakturáciu.

Súčasťou dokumentácie pre líniové stavby môže byť podľa požiadaviek investora spolu s výkresom skutočného vyhotovenia stavby aj výkres pozdĺžneho profilu (porealizačné zameranie kanalizácie, plynovodu, vodovodu) a vyhotovujeme aj digitálne súbory podľa požiadaviek správcov sietí pre ich GIS.

Výkres skutočného vyhotovenia líniovej stavby je podkladom pre vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby (dopravné a vodohospodárske stavby), alebo geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete.