Odpoveď na otázku čo to vlastne geometrický plán je nájdeme v platnej legislatíve. Podľa zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)>>

geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad a záznam práv k nehnuteľnostiam. Podľa §67 môže geometrický plán vyhotoviť právnická alebo fyzická osoba ak má živnosť na geodetické a kartografické práce.
Vo vyhláške ÚGKK č. 461/2009 ktoru sa vykonáva zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. sa geometrický plán popisuje v §3:
geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností, vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.
 
geometrický plán teda slúži hlavne na zmenu údajov katastra nehnuteľností, a to hlavne v grafickej časti katastra (SGI). Zjednodušene sa dá povedať, že geometrický plán slúži na zákres zmenenených parciel (nehnuteľností, pozemkov, stavieb) do katastrálnej mapy.
 
 
Ak využijete naše geodetické služby, vyhotovíme pre Vás geometrický plán pre nasledujúce účely:
>> rozdelenie pozemku (pozemkov),
>> zlúčenie pozemkov,
>> určenie vlastníckych práv,
>> vyňatie z pôdneho fondu,
>> zameranie rozostavanej stavby,
>> zameranie stavby ku kolaudácii,
>> vyznačenie rozsahu vecného bremena,
>> spresnenie geometrického a polohového určenia
nehnuteľnosti,
>> prevod pozemkov pre výstavbu budúcej stavby.
 
Vyhotovený geometrický plán podlieha autorizačnému overeniu podľa Zákona NR SR č. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii. Vykoná ho autorizovaný geodet a kartograf.
Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrálnym úradom, úradné overenie GP vykonáva príslušná Správa katastra. Na úradné overenie predkladá geometrický plán jeho vyhotoviteľ. Geometrický plán úradne overí správa katastra do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; geometrický plán s počtom parciel nového stavu alebo dielov parciel väčším ako 25 overí správa katastra do dvadsiatich pracovných dní odo dňa predloženia.
geometrický plángeometrický plán

Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu (aký je v katastri) treba rozdeliť na viac častí, prípadne z nich oddeliť novú parcelu. Je to potrebné ak chcete časť pozemku predať/kúpiť, alebo sa plánuje zmena spôsobu využívania časti pozemku. V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou vyznačí novú hranicu a uvedie nové parcelné čísla a druhy pozemkov pre nové parcely červenou farbou. Pri rozdeľovaní pozemkov musia byť rešpektované zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenie drobenia pozemkov patriacich do pôdneho a lesného fondu v extraviláne, či zmena druhu pozemku. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Geometrický plán na rozdelenie pozemku

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.

Vyhotovuje sa v prípade, že pozemky doterajšieho stavu potrebujete zlúčiť do jedného celku v rámci obvodu jedného vlastníka a jedného druhu pozemku. Štátne orgány katastra od geodetov vyžadujú, aby pozemky v geometrických plánoch zbytočne nedelili, ale aby ich zlučovali do celkov, ak je to možné. Týka sa to hlavne pozemkov pre výstavbu veľkých stavieb, ktoré sa majú vyvlastniť. V tomto geometrickom pláne geodet v grafickej časti červenou čiarou zruší hranice a parcelné čísla, v písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel.

 

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Hotový geometrický plán geodet autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní (pri rozsiahlejších zmenách je to 15, prípadne až 30 pracovných dní). Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.

 

 

Vyhotovuje sa v prípade, že je potrebné vysporiadať parcely registra „C“ alebo ich časti, ku ktorým nie je založený list vlastníctva. V tomto geometrickom pláne geodet vyhľadá právne vzťahy, ich zápis a zákres príslušných parciel v predchádzajúcich evidenciách katastra, urobí identifikáciu parciel a osobitne rieši stav právny a stav podľa registra „C“. V grafickej časti vyznačí okrem stavu podľa katastrálnej mapy aj parcely podľa predchádzajúcich evidencií a to čiarkovane, prípadne červenou farbou nové parcely. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciela a uvedie výmery nových parciel osobitne pre stav právny (parcely registra „E“, parcely z pozemkovej knihy) a pre stav podľa registra „C“. 

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.

Geometrický plán na obnovu parciel registra E katastra sa používa vlastníkmi parciel registra E na ich prevod do registra C katastra nehnuteľností. Parcely registra E a ich evidovanie v katastri je najčastejšie výsledkom tvorby, dokončenia a schválenia registra ROEP. Pri tvorbe ROEP zhotovitelia registra urobia identifikáciu parciel a zhromaždia všetky písomné a grafické dokumenty, ktoré svedčia o vlastníctve a iných právach k nehnuteľnostiam zapísaným v predošlých evidenciách katastra. Tieto sa po schváleni ROEP zapíšu do Listu vlastníctva a vyznačia sa v mape určeného operátu – tá obsahuje parcely registra E.

V grafickej časti geometrického plánu geodet vyznačí okrem stavu podľa katastrálnej mapy aj parcely registra E a to čiarkovane, prípadne červenou farbou nové parcely po obvode parciel registra E. V písomnej časti vo výkaze výmer vyčísli zmeny výmer dotknutých parciel a uvedie výmery nových parciel osobitne pre stav právny (parcely registra „E“) a pre stav podľa registra „C“.

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

Hotový geometrický plán autorizačne overí a odovzdá na kontrolu Správe katastra, ktorá ho úradne overí a vráti geodetovi. Lehota na úradné overenie je 7 pracovných dní. Následne je geometrický plán použiteľný ako podklad pre právne úkony v katastri nehnuteľností. To znamená, že je zapísateľný s príslušnou zmluvou, prípadne žiadosťou o zápis do katastra.