Kataster nehnuteľností je informačný systém, ktorý obsahuje zoznam nehnuteľností, ich popis a údaje o ich geometrickom (tvar a rozmery nehnuteľností) a polohovom určení. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam (vlastnícke právo, záložné právo, predkupné právo, vecné bremeno, správa majetku štátu, obcí, VÚC a nájomné právo (trvajúce viac ako 5 rokov). Všetky údaje katastra sú členené podľa katastrálnych území.

V katastri sa evidujú:

>> katastrálne územia
>> pozemky - vymedzené hranicou
>> stavby spojené so zemou pevným základom - nadzemné a podzemné, s a bez súpisného čísla
>> byty a nebytové priestory
>> práva k nehnuteľnostiam

Katastrálny operát - dokumentačné materiály katastra, obsahuje najmä:

>> súbor geodetických informácií - katastrálne mapy, mapy určeného operátu, geometrické plány, zoznamy súradníc.
>>súbor popisných informácií - listy vlastníctva, zbierku listín, ktoré potvrdzujú práva k nehnuteľnostiam, pozemkové knihy, údaje o evidovaných pozemkoch, stavbách, kat. územiach, stavbách, právach k  nehnuteľnostiam.

Katastrálny operát je verejný, každý má právo doň nahliadnuť a robiť si z neho výpisy alebo náčrty. Zakázané je zverejňovanie rodného čísla a ceny poľnohosp. a lesných pozemkov. Verejnosť zbierky listín (zmluvy, notárske osvedčenia atď.) a umožňuje sa len vlastníkom, geodetom (ak vyhotovuje geometrický plán, pozemkové úpravy) alebo znalcom z odboru GaKK.

Pozemky sa v katastri evidujú ako parcely registra „C“, alebo parcely registra „E“.

Stavby sa v katastri nehnuteľností evidujú iba tie, ktoré majú pevný základ, alebo sú s pevným základom spojené, prípadne podzemné stavby. Hranicou stavby je jej prienik so zemským povrchom, alebo jej priemet na zemský povrch.

Ešte by sme mohli pri popise parciel spomenúť aj identifikáciu parciel. Je to porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti v predchádzajúcich operátoch katastra (parcely z pozemkovej knihy, registra „E“ atď.) so zápisom a zákresom v súčasnom katastri nehnuteľností v katastrálnej mape a v popisných častiach KN (teda parcely registra „C“).

Práva k nehnuteľnostiam kataster eviduje vlastnícke právo, záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo (s účinkom vecného práva), práva zo správy majetku štátu, VÚC, obcí a nájomné právo k pozemku, ak nájom má trvať viac ako 5 rokov.