List vlastníctva (LV) obsahuje vybrané údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a ďalšie údaje. Je to základný doklad na preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. Originál listu vlastníctva je uložený na Správe katastra v okrese, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza. Správa katastra vyhotovuje na požiadanie overený výpis listu vlastníctva (obsahuje aktuálny stav listu vlastníctva), alebo overenú kópiu listu vlastníctva (obsahuje okrem aktuálneho stavu aj predchádzajúce zápisy). Požiadať o ne môže ktokoľvek, keďže list vlastníctva je verejná listina, ale iba vlastníci ho dostanú aj s uvedením rodného čísla. Správou katastra overený výpis z listu vlastníctva je použiteľný na právne úkony, overenie je potvrdené okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom a spoplatnené kolkom v hodnote 8€ (kolky predávajú na pošte). Overený list vlastníctva na právne účely sa používa na dokladovanie vlastníctva nehnuteľnosti pri kúpe, predaji nehnuteľnosti, oceňovaní nehnuteľnosti znalcom, ku žiadosti o úver, o stavebné povolenie, alebo pri dedičskom konaní. Nesmie byť starší ako 3 mesiace. List vlastníctva na informačné účely Správa katastra nevydáva, môžete si ho vytvoriť cez Katastrálny portál – www.katasterportal.sk, bezplatne a na ktorúkoľvek nehnuteľnuteľnosť, aktuálnosť údajov si overíte v hornom menu Aktualizácia údajov.

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov
katastrálneho územia. To sú základné identifikátory podľa ktorých sa list vlastníctva vyhľadáva a identifikuje. Obsahuje tieto časti:
>> časť A – majetková podstata, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom
práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso). Nehnuteľnosti sú členené podľa toho, či je to parcela registra C, parcela registra E, alebo stavba a uvedené sú údaje o nich, a parcelné čísla, výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce, stavby majú uvedené súpisné číslo a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A.
>> časť B – vlastníci a iné oprávnené osoby, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné
priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb dátumy narodenia,
rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia
podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje
obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich
s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam.
>> časť C – ťarchy, ktorá obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie
oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva
oprávneného) záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať
účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli
dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C, časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.