Ak už máte vyhotovený geometrický plán, ktorý je autorizačne overený geodetom a úradne overený správou katastra (pečiatky so štátnym znakom v rozpiske geometrického plánu), treba si tento geometrický plán nechať zapísať do katastra nehnuteľností. Bohužiaľ sa veľmi často stáva, že objednávateľ si geometrický plán, ktorý mu geodet odovzdá odloží a považuje záležitosť za uzavretú a zmena v katastri nie je následne vyznačená. Treba pripomenúť, že geometrický plán je iba technickým podkladom pre zmeny v katastri a samotný na túto zmenu nepostačuje. Úradné overenie geometrického plánu je len potvrdením správy katastra, že geometrický plán je použiteľný na ďaľšie úkony. Postup a náležitosti zápisu geometrického plánu súvisia s účelom, na ktorý bol geometrický plán vyhotovený. Prejdime si jednotlivé možnosti ako zapísať geometrický plán a zmeny v ňom vyznačené do katastra nehnuteľností.

>> geometrický plán na rozdelenie pozemkov

Geometrickým plánom sa rozdelí pôvodný pozemok v doterajšom stave na viac pozemkov v novom stave.
Ak pozemky v novom stave ostávajú vo vlastníctve doterajšieho vlastníka, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Ak pozemky v novom stave nadobúdajú ďalší vlastníci, prípadne ide o vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a doterajší vlastníci rozdelia pôvodný pozemok podľa spoluvlastníckych podielov, geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom a katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na zlúčenie pozemkov

Geometrickým plánom sa zlučuje viacero pozemkov v doterajšom stave do jedného pozemku v novom stave.
Geometrický plán sa vyhotovuje najčastejšie v obvode jedného vlastníka a na zápis do katastra treba katastrálnemu odboru doručiť Žiadosť o zápis geometrického plánu.

>> geometrický plán na určenie vlastníckych práv

V geometrickom pláne sa určia vlastnícke práva k pozemkom, na ktorých sú nehnuteľnosti a stavby, ktoré nie sú zapísané na liste vlastníctva a je nutné ich vysporiadať. Časti pôvodných pozemkov (parcely registra E) uvedené v doterajšom stave sa prevedú do registra C v novom stave.
Najčastejším prípadom je vysporiadanie a následný výkup častí pozemkov a geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom, katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na obnovu pôvodnej parcely

V geometrickom pláne je pôvodný pozemok (parcela z pozemkovej knihy alebo registra E KN) prevedená do registra C KN s novým parcelným číslom, celá alebo jej časť.
Ak v novom stave vytvorená parcela registra C ostane vo vlastníctve doterajšieho vlastníka, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie.
Ak je nová parcela predmetom predaja, darovania atď. geometrický plán sa zapíše do katastra nehnuteľností vkladom, katastrálnemu odboru treba doručiť Návrh na vklad. Prílohou návrhu na vklad je zmluva (kúpna, darovacia...), ktorej súčasťou je geometrický plán.

>> geometrický plán na vyňatie z pôdneho fondu

V geometrickom pláne sa oddelí časť z pôvodného pozemku (druh pozemku poľnohospodárska alebo lesná pôda) a v novom stave sa tejto časti pozemku pridelí nové parcelné číslo a druh pozemku ostatná pôda.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis geometrického plánu. Vzor žiadosti o zápis geometrického plánu nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj platné rozhodnutie pozemkového úradu o vyňatí z pôdneho fondu.

>> geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby

Geodet zameria rozostavanú stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis rozostavanej stavby. Vzor žiadosti o zápis rozostavanej stavby nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a znalecký posudok k rozostavanej stavbe.

>> geometrický plán na zameranie stavby

Geodet zameria stavbu na pozemku a v geometrickom pláne ju vyznačí spolu s novým parcelným číslom a druhom pozemku, pričom aj určí jej výmeru. Ak už stavba v doterajšom stave má parcelné číslo, vyznačí sa iba zmena jej obvodu. To platí najmä pre prístavbu k jestvujúcej stavbe.
Keďže ide len o zmenu v katastri v obvode jedného vlastníka a vlastnícke práva sú bez zmeny, postačí na zápis geometrického plánu doručiť katastrálnemu odboru Žiadosť o zápis novej stavby do katastra (platí pre novostavby). Vzor žiadosti o zápis novej stavby nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a rozhodnutie o určení súpisného čísla.
Pokiaľ sa jedná o zápis stavby kolaudovanej pred rokom 1976, treba použiť Žiadosť o zápis stavby do katastra (skolaudovanej pred 1.10. 1976). Vzor žiadosti o zápis stavby spred r. 1976 nájdete v sekcii Na stiahnutie. Prílohou k žiadosti je aj právoplatné stavebné povolenie a potvrdenie obce o tom, kedy bola stavba dokončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.

>> geometrický plán na vyznačenie vecného bremena

V geometrickom pláne sa vyznačí rozsah vecného bremena.
Ak je vecné bremeno predmetom zmluvy, zapíše sa geometrický plán do katastra ako príloha zmluvy a katastrálnemu odboru treba doručiť spolu zo zmluvou aj návrh na vklad.
Ak je vecné bremeno zriadené rozhodnutím súdu alebo iného štátneho orgánu, geometrický plán sa zapíše do katastra záznamom a to bez návrhu, prípadne na návrh vlastníka a inej oprávnenej osoby spolu s príslušnou listinou.