Podľa stavebného zákona je možné stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje na všetky druhy stavieb, výnimky stanovuje stavebný zákon, na niektoré stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu.

Na tvorbe podkladov, ktoré sa prikladajú k návrhu na vydanie stavebného povolenia sa podiela aj geodet, vyhotoví mapové podklady pre tvorbu potrebnej projektovej dokumentácie.

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje údaje o stavebníkovi a stavbe, parcelné čísla a druh pozemku stavebného pozemku a parcelné čísla susedných pozemkov, zoznam účastníkov stavebného konania, údaje o projektantovi. K návrhu sa prikladá:
>> doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej – list vlastníctva
>> projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach – mapové podklady k projektu vyhotovuje geodet
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
>> doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného, konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
>> kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje
>> ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

V stavebnom povolení určí stavebný úrad záväzné podmienky uskutočnenia a užívania stavby a rozhodne o námietkach účastníkov konania. Stavebný úrad zabezpečí určenými podmienkami najmä ochranu záujmov spoločnosti pri výstavbe a pri užívaní stavby, komplexnosť stavby, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek určených dotknutými orgánmi, predovšetkým vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie.Záväzne určí umiestnenie stavby na pozemku, lehotu na dokončenie stavby a povinnosť oznámiť začatie stavby. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu.