Na niektoré stavby nieje potrebné vydať stavebné povolenie, stavebnému úradu postačí ohlásenie stavby. Tieto stavby určuje stavebný zákon:

>> pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí
>> pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
>> pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
>> pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
>> pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2, 5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
>> pri prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m
>> pri výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbieb elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby

Definícia drobnej stavby a jednoduchej stavby je uvedená v článku Stavebný poriadok – základné pojmy. Medzi drobné stavby patrí aj stavba oplotenia. Ak vás čaká stavba plota na hranici pozemku, odporúčame nechať si hranicu pozemku vytýčiť. Geodet vypracuje vytyčovací náčrt, ktorý sa môže stať súčasťou písomného ohlásenia stavby. Nezanedbateľná je aj právna istota správne označenej hranice pozemku, na ktorej bude plot stáť, za ktorú zodpovedá autorizovaný geodet.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú stavbu, stavebnú úpravu alebo udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie drobnej stavby obsahuje údaje o stavebníkovi, stavbe, parcelné čísla stavbou dotknutých pozemkov. Prílohou k ohláseniu je:
>> doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku – list vlastníctva
>> jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
>> jednoduchý technický opis stavby,
>> rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

O potrebných podkladoch a o tom, či postačí ohlásenie stavby rozhodne príslušný stavebný úrad.