Katastrálne konanie je proces, ktorý vedie okresný úrad - katastrálny odbor a postupuje podľa katastrálneho zákona č. 162/1995 o katasti nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu. Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť.

Najbežnejším katastrálnym konaním, s ktorím sa my občania potýkame, je konanie o zápise práv k nehnuteľnostiam. Katastrálny odbor rozhoduje o vklade do katastra, zázname do katastra, o poznámke. Práva k nehnuteľnostiam sa vpisujú do listu vlastníctva a do súboru popisných informácií katastra. Tým sa stávajú hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra.